THE UNIVERSITY of EDINBURGH

DEGREE REGULATIONS & PROGRAMMES OF STUDY 2013/2014 -
- ARCHIVE as at 1 September 2013 for reference only
THIS PAGE IS OUT OF DATE

University Homepage
DRPS Homepage
DRPS Search
DRPS Contact
DRPS : Course Catalogue : School of Literatures, Languages and Cultures : Celtic

Undergraduate Course: Sgriobhadh B (CELT10027)

Course Outline
SchoolSchool of Literatures, Languages and Cultures CollegeCollege of Humanities and Social Science
Course typeStandard AvailabilityAvailable to all students
Credit level (Normal year taken)SCQF Level 10 (Year 3 Undergraduate) Credits20
Home subject areaCeltic Other subject areaNone
Course website http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/ Taught in Gaelic?Yes
Course descriptionTha an c¨rsa seo (c˛mhla ri C¨rsa CT0104 Sgrýobhadh A, a bhios a' ruith ann am Bliadhna A) a' toirt trŔanadh ann an GÓidhlig sgrýobhte aig ýre Óird. Thairis air an dÓ bhliadhna bidh sinn a' toirt s¨il air (1) ciamar a lÓimhsicheas sinn cuspairean m.e. breithneachadh litreachais, eachdraidh is poileataigs; agus (2) ciamar a thaghas sinn GÓidhlig fhreagarrach do na cuspairean againn. Aig an aon am, (3) bidh sinn a' dol thairis air puingean s˛nraichte grÓmair, gu h-Óraidh far nach eil cunntas nan leabhraichean-lÓimhe soilleir is cuideachail.
Entry Requirements (not applicable to Visiting Students)
Pre-requisites Students MUST have passed: ( Gaelic 1A (CELT08004) OR Gaelic 1B (CELT08005)) AND ( Gaelic 2A (CELT08006) OR Gaelic 2B (CELT08007))
Co-requisites
Prohibited Combinations Other requirements None
Additional Costs None
Information for Visiting Students
Pre-requisitesPlease note pre-requisite requirements as stated above. Visiting students will be expected to demonstrate an equivalent level of competency in Scottish Gaelic.
Displayed in Visiting Students Prospectus?No
Course Delivery Information
Not being delivered
Summary of Intended Learning Outcomes
Feuchaidh sinn anns na clasaichean seo ri do chomasan agus sgilean sgrýobhaidh a shnaidheadh agus a lýomhadh. Bidh sinn a' lorg pongalachd agus s¨bailteachd ann a bhith a' cleachdadh nan stoighlichean a bhios freagarrach airson deifear she˛rsachan sgrýobhaidh air cuspairean eadar-dhealaichte.
Assessment Information
Anns a' ch¨rsa seo tha an t-aon chudrom air na comharraidhean a gheibhear airson obair na bliadhna 's a tha air comharradh a' phÓipeir dheuchainn anns na Deuchainnean Deireannach (50% : 50%). Tha dÓ earrainn anns a' phÓipear sin: pýos Beurla ri eadar-theangachadh gu GÓidhlig (50%), agus aiste GhÓidhlig (50%).
Special Arrangements
None
Additional Information
Academic description Not entered
Syllabus Not entered
Transferable skills Not entered
Reading list Not entered
Study Abroad Not entered
Study Pattern Not entered
KeywordsNot entered
Contacts
Course organiserDr Anja Gunderloch
Tel: (0131 6)51 1374
Email: A.Gunderloch@ed.ac.uk
Course secretaryMs Christina Bould
Tel: (0131 6)50 3622
Email: Chrisma.Bould@ed.ac.uk
Navigation
Help & Information
Home
Introduction
Glossary
Search DPTs and Courses
Regulations
Regulations
Degree Programmes
Introduction
Browse DPTs
Courses
Introduction
Humanities and Social Science
Science and Engineering
Medicine and Veterinary Medicine
Other Information
Combined Course Timetable
Prospectuses
Important Information
 
© Copyright 2013 The University of Edinburgh - 10 October 2013 3:47 am