THE UNIVERSITY of EDINBURGH

DEGREE REGULATIONS & PROGRAMMES OF STUDY 2013/2014 -
- ARCHIVE as at 1 September 2013 for reference only
THIS PAGE IS OUT OF DATE

University Homepage
DRPS Homepage
DRPS Search
DRPS Contact
DRPS : Course Catalogue : School of Literatures, Languages and Cultures : Celtic

Undergraduate Course: Labhairt B (CELT10029)

Course Outline
SchoolSchool of Literatures, Languages and Cultures CollegeCollege of Humanities and Social Science
Course typeStandard AvailabilityAvailable to all students
Credit level (Normal year taken)SCQF Level 10 (Year 3 Undergraduate) Credits20
Home subject areaCeltic Other subject areaNone
Course website http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/ Taught in Gaelic?Yes
Course descriptionTha an c¨rsa seo a' toirt trŔanadh ann an labhairt na GÓidhlig aig ýre Óird. Thairis air an dÓ bhliadhna bidh sinn a' toirt s¨il air (1) ciamar a lÓimhsicheas sinn cuspairean comhraidh eadar-dhealaichte m.e. poileataigs, na h-ealain, slÓinte, sp˛rs, na meadhanan, an Órainneachd; agus (2) ciamar a thaghas sinn GÓidhlig fhreagarrach do na cuspairean sin. Bidh seo a' gabhail a-steach ýre cÓnain agus gnathasan-cainnte. Bidh sinn cuideachd a' coimhead ri (3) conaltradh anns an fharsaingeachd agus a' gabhail beachd air an eadar-dhealachadh eadar cÓnan sgrýobhte agus labhairt, d˛ighean airson ˛raid a libhrigeadh, d˛ighean deasbaid agus fuaimneachadh.
Entry Requirements (not applicable to Visiting Students)
Pre-requisites Students MUST have passed: Gaelic 1A (CELT08004) OR Gaelic 1B (CELT08005) AND Gaelic 2A (CELT08006) OR Gaelic 2B (CELT08007)
Co-requisites
Prohibited Combinations Other requirements None
Additional Costs None
Information for Visiting Students
Pre-requisitesNone
Displayed in Visiting Students Prospectus?No
Course Delivery Information
Not being delivered
Summary of Intended Learning Outcomes
Bidh na clasaichean seo a' leasachadh comasan labhairt agus sgilean deasbaid. Bidh sinn a' lorg dh˛ighean air bruidhinn air caochladh chuspairean ann an GÓidhlig a tha iomchaidh agus nÓdarrach.
Assessment Information
Bidh oileanaich a' dŔanamh dÓ dheuchainn labhairt anns a' bhliadhna. Anns gach deuchainn bidh iad a' libhrigeadh ˛raid bheag (suas ri c˛ig mionaidean) air cuspair a thagh iad fhŔin agus an uairsin a' gabhail pÓirt ann an c˛mhradh goirid (mu dheich mionaidean) leis an luchd-ceasnachaidh.

Tha sinn a' cur an aon chudrom air a' ch¨rsa seo 's a tha air gach C¨rsa Urramach eile anns na Deuchainnean Deireannach. Taobh a-staigh a' ch¨rsa seo, tha sinn a' cur cudrom 25% air deuchainn na D¨bhlachd agus 75% air deuchainn a' ChŔitein.
Special Arrangements
None
Additional Information
Academic description Not entered
Syllabus Not entered
Transferable skills Not entered
Reading list Not entered
Study Abroad Not entered
Study Pattern Not entered
KeywordsNot entered
Contacts
Course organiserDr Anja Gunderloch
Tel: (0131 6)51 1374
Email: A.Gunderloch@ed.ac.uk
Course secretaryMs Christina Bould
Tel: (0131 6)50 3622
Email: Chrisma.Bould@ed.ac.uk
Navigation
Help & Information
Home
Introduction
Glossary
Search DPTs and Courses
Regulations
Regulations
Degree Programmes
Introduction
Browse DPTs
Courses
Introduction
Humanities and Social Science
Science and Engineering
Medicine and Veterinary Medicine
Other Information
Combined Course Timetable
Prospectuses
Important Information
 
© Copyright 2013 The University of Edinburgh - 10 October 2013 3:47 am