THE UNIVERSITY of EDINBURGH

DEGREE REGULATIONS & PROGRAMMES OF STUDY 2016/2017

University Homepage
DRPS Homepage
DRPS Search
DRPS Contact
DRPS : Course Catalogue : School of Literatures, Languages and Cultures : Celtic

Undergraduate Course: Sgriobhadh A (CELT10026)

Course Outline
SchoolSchool of Literatures, Languages and Cultures CollegeCollege of Humanities and Social Science
Credit level (Normal year taken)SCQF Level 10 (Year 3 Undergraduate) AvailabilityAvailable to all students
SCQF Credits20 ECTS Credits10
Taught in Gaelic?Yes
SummaryTha an cùrsa seo a' toirt trèanadh ann an Gàidhlig sgrìobhte aig ìre àird. Thairis air an dà bhliadhna bidh sinn a' toirt sùil air (1) ciamar a làimhsicheas sinn cuspairean m.e. breithneachadh litreachais, eachdraidh is poileataigs; agus (2) ciamar a thaghas sinn Gàidhlig fhreagarrach do na cuspairean againn. Aig an aon am, (3) bidh sinn a' dol thairis air puingean sònraichte gràmair, gu h-àraidh far nach eil cunntas nan leabhraichean-làimhe soilleir is cuideachail.
Course description Not entered
Entry Requirements (not applicable to Visiting Students)
Pre-requisites Students MUST have passed: Gaelic 1A (CELT08004) OR Gaelic 1B (CELT08005) AND Gaelic 2A (CELT08006) OR Gaelic 2B (CELT08007)
Co-requisites
Prohibited Combinations Other requirements None
Information for Visiting Students
Pre-requisitesNone
High Demand Course? Yes
Course Delivery Information
Not being delivered
Learning Outcomes
Feuchaidh sinn anns na clasaichean seo ri do chomasan agus sgilean sgrìobhaidh a shnaidheadh agus a lìomhadh. Bidh sinn a' lorg pongalachd agus sùbailteachd ann a bhith a' cleachdadh nan stoighlichean a bhios freagarrach airson deifear sheòrsachan sgrìobhaidh air cuspairean eadar-dhealaichte.
Reading List
None
Additional Information
Course URL http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/
Graduate Attributes and Skills Not entered
KeywordsNot entered
Contacts
Course organiserMs Joan Macdonald
Tel:
Email: Joan.MacDonald@ed.ac.uk
Course secretaryMs Anne Kelly
Tel: (0131 6)50 4167
Email: Annie.Kelly@ed.ac.uk
Navigation
Help & Information
Home
Introduction
Glossary
Search DPTs and Courses
Regulations
Regulations
Degree Programmes
Introduction
Browse DPTs
Courses
Introduction
Humanities and Social Science
Science and Engineering
Medicine and Veterinary Medicine
Other Information
Combined Course Timetable
Prospectuses
Important Information
 
© Copyright 2016 The University of Edinburgh - 3 February 2017 3:29 am