THE UNIVERSITY of EDINBURGH

DEGREE REGULATIONS & PROGRAMMES OF STUDY 2016/2017

University Homepage
DRPS Homepage
DRPS Search
DRPS Contact
DRPS : Course Catalogue : School of Literatures, Languages and Cultures : Celtic

Undergraduate Course: Sgriobhadh B (CELT10027)

Course Outline
SchoolSchool of Literatures, Languages and Cultures CollegeCollege of Humanities and Social Science
Credit level (Normal year taken)SCQF Level 10 (Year 3 Undergraduate) AvailabilityAvailable to all students
SCQF Credits20 ECTS Credits10
Taught in Gaelic?Yes
SummaryTha an c¨rsa seo (c˛mhla ri C¨rsa CT0104 Sgrýobhadh A, a bhios a' ruith ann am Bliadhna A) a' toirt trŔanadh ann an GÓidhlig sgrýobhte aig ýre Óird. Thairis air an dÓ bhliadhna bidh sinn a' toirt s¨il air (1) ciamar a lÓimhsicheas sinn cuspairean m.e. breithneachadh litreachais, eachdraidh is poileataigs; agus (2) ciamar a thaghas sinn GÓidhlig fhreagarrach do na cuspairean againn. Aig an aon am, (3) bidh sinn a' dol thairis air puingean s˛nraichte grÓmair, gu h-Óraidh far nach eil cunntas nan leabhraichean-lÓimhe soilleir is cuideachail.
Course description Not entered
Entry Requirements (not applicable to Visiting Students)
Pre-requisites Students MUST have passed: ( Gaelic 1A (CELT08004) OR Gaelic 1B (CELT08005)) AND ( Gaelic 2A (CELT08006) OR Gaelic 2B (CELT08007))
Co-requisites
Prohibited Combinations Other requirements None
Information for Visiting Students
Pre-requisitesPlease note pre-requisite requirements as stated above. Visiting students will be expected to demonstrate an equivalent level of competency in Scottish Gaelic.
High Demand Course? Yes
Course Delivery Information
Academic year 2016/17, Available to all students (SV1) Quota:  None
Course Start Full Year
Timetable Timetable
Learning and Teaching activities (Further Info) Total Hours: 200 ( Lecture Hours 22, Programme Level Learning and Teaching Hours 4, Directed Learning and Independent Learning Hours 174 )
Assessment (Further Info) Written Exam 50 %, Coursework 50 %, Practical Exam 0 %
Additional Information (Assessment) Anns a' ch¨rsa seo tha an t-aon chudrom air na comharraidhean a gheibhear airson obair na bliadhna 's a tha air comharradh a' phÓipeir dheuchainn anns na Deuchainnean Deireannach (50% : 50%). Tha dÓ earrainn anns a' phÓipear sin: pýos Beurla ri eadar-theangachadh gu GÓidhlig (50%), agus aiste GhÓidhlig (50%).
Feedback Not entered
Exam Information
Exam Diet Paper Name Hours & Minutes
Main Exam Diet S2 (April/May)2:00
Learning Outcomes
Feuchaidh sinn anns na clasaichean seo ri do chomasan agus sgilean sgrýobhaidh a shnaidheadh agus a lýomhadh. Bidh sinn a' lorg pongalachd agus s¨bailteachd ann a bhith a' cleachdadh nan stoighlichean a bhios freagarrach airson deifear she˛rsachan sgrýobhaidh air cuspairean eadar-dhealaichte.
Reading List
None
Additional Information
Course URL http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/
Graduate Attributes and Skills Not entered
KeywordsNot entered
Contacts
Course organiserMs Joan Macdonald
Tel:
Email: Joan.MacDonald@ed.ac.uk
Course secretaryMs Anne Kelly
Tel: (0131 6)50 4167
Email: Annie.Kelly@ed.ac.uk
Navigation
Help & Information
Home
Introduction
Glossary
Search DPTs and Courses
Regulations
Regulations
Degree Programmes
Introduction
Browse DPTs
Courses
Introduction
Humanities and Social Science
Science and Engineering
Medicine and Veterinary Medicine
Other Information
Combined Course Timetable
Prospectuses
Important Information
 
© Copyright 2016 The University of Edinburgh - 3 February 2017 3:29 am