THE UNIVERSITY of EDINBURGH

DEGREE REGULATIONS & PROGRAMMES OF STUDY 2018/2019

University Homepage
DRPS Homepage
DRPS Search
DRPS Contact
DRPS : Course Catalogue : School of Literatures, Languages and Cultures : Celtic

Undergraduate Course: Labhairt B (CELT10029)

Course Outline
SchoolSchool of Literatures, Languages and Cultures CollegeCollege of Humanities and Social Science
Credit level (Normal year taken)SCQF Level 10 (Year 3 Undergraduate) AvailabilityAvailable to all students
SCQF Credits20 ECTS Credits10
Taught in Gaelic?Yes
SummaryTha an c¨rsa seo a' toirt trŔanadh ann an labhairt na GÓidhlig aig ýre Óird. Thairis air an dÓ bhliadhna bidh sinn a' toirt s¨il air (1) ciamar a lÓimhsicheas sinn cuspairean comhraidh eadar-dhealaichte m.e. poileataigs, na h-ealain, slÓinte, sp˛rs, na meadhanan, an Órainneachd; agus (2) ciamar a thaghas sinn GÓidhlig fhreagarrach do na cuspairean sin. Bidh seo a' gabhail a-steach ýre cÓnain agus gnathasan-cainnte. Bidh sinn cuideachd a' coimhead ri (3) conaltradh anns an fharsaingeachd agus a' gabhail beachd air an eadar-dhealachadh eadar cÓnan sgrýobhte agus labhairt, d˛ighean airson ˛raid a libhrigeadh, d˛ighean deasbaid agus fuaimneachadh.
Course description Not entered
Entry Requirements (not applicable to Visiting Students)
Pre-requisites Students MUST have passed: Gaelic 1A (CELT08004) OR Gaelic 1B (CELT08005) AND Gaelic 2A (CELT08006) OR Gaelic 2B (CELT08007)
Co-requisites
Prohibited Combinations Other requirements None
Information for Visiting Students
Pre-requisitesNone
High Demand Course? Yes
Course Delivery Information
Academic year 2018/19, Available to all students (SV1) Quota:  None
Course Start Full Year
Timetable Timetable
Learning and Teaching activities (Further Info) Total Hours: 200 ( Lecture Hours 44, Programme Level Learning and Teaching Hours 4, Directed Learning and Independent Learning Hours 152 )
Assessment (Further Info) Written Exam 0 %, Coursework 0 %, Practical Exam 100 %
Additional Information (Assessment) Bidh oileanaich a' dŔanamh dÓ dheuchainn labhairt anns a' bhliadhna. Anns gach deuchainn bidh iad a' libhrigeadh ˛raid bheag (suas ri c˛ig mionaidean) air cuspair a thagh iad fhŔin agus an uairsin a' gabhail pÓirt ann an c˛mhradh goirid (mu dheich mionaidean) leis an luchd-ceasnachaidh.

Tha sinn a' cur an aon chudrom air a' ch¨rsa seo 's a tha air gach C¨rsa Urramach eile anns na Deuchainnean Deireannach. Taobh a-staigh a' ch¨rsa seo, tha sinn a' cur cudrom 25% air deuchainn na D¨bhlachd agus 75% air deuchainn a' ChŔitein.
Feedback Not entered
No Exam Information
Learning Outcomes
Bidh na clasaichean seo a' leasachadh comasan labhairt agus sgilean deasbaid. Bidh sinn a' lorg dh˛ighean air bruidhinn air caochladh chuspairean ann an GÓidhlig a tha iomchaidh agus nÓdarrach.
Reading List
None
Additional Information
Course URL http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/
Graduate Attributes and Skills Not entered
KeywordsNot entered
Contacts
Course organiserMs Joan MacDonald
Tel:
Email: Joan.MacDonald@ed.ac.uk
Course secretaryMs Anne Kelly
Tel: (0131 6)50 4167
Email: Annie.Kelly@ed.ac.uk
Navigation
Help & Information
Home
Introduction
Glossary
Search DPTs and Courses
Regulations
Regulations
Degree Programmes
Introduction
Browse DPTs
Courses
Introduction
Humanities and Social Science
Science and Engineering
Medicine and Veterinary Medicine
Other Information
Combined Course Timetable
Prospectuses
Important Information