THE UNIVERSITY of EDINBURGH

DEGREE REGULATIONS & PROGRAMMES OF STUDY 2010/2011
- ARCHIVE for reference only
THIS PAGE IS OUT OF DATE

University Homepage
DRPS Homepage
DRPS Search
DRPS Contact
DRPS : Course Catalogue : School of Literatures, Languages and Cultures : Celtic

Undergraduate Course: Sgriobhadh B (CELT10027)

Course Outline
School School of Literatures, Languages and Cultures College College of Humanities and Social Science
Course type Standard Availability Available to all students
Credit level (Normal year taken) SCQF Level 10 (Year 3 Undergraduate) Credits 20
Home subject area Celtic Other subject area None
Course website http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/ Taught in Gaelic? No
Course description Tha an crsa seo (cmhla ri Crsa CT0104 Sgrobhadh A, a bhios a' ruith ann am Bliadhna A) a' toirt tranadh ann an Gidhlig sgrobhte aig re ird. Thairis air an d bhliadhna bidh sinn a' toirt sil air (1) ciamar a limhsicheas sinn cuspairean m.e. breithneachadh litreachais, eachdraidh is poileataigs; agus (2) ciamar a thaghas sinn Gidhlig fhreagarrach do na cuspairean againn. Aig an aon am, (3) bidh sinn a' dol thairis air puingean snraichte grmair, gu h-raidh far nach eil cunntas nan leabhraichean-limhe soilleir is cuideachail.
Entry Requirements
Pre-requisites Students MUST have passed: ( Gaelic 1A (CELT08004) OR Gaelic 1B (CELT08005)) AND ( Gaelic 2A (CELT08006) OR Gaelic 2B (CELT08007))
Co-requisites
Prohibited Combinations Other requirements None
Additional Costs None
Information for Visiting Students
Pre-requisites Please note pre-requisite requirements as stated above. Visiting students will be expected to demonstrate an equivalent level of competency in Scottish Gaelic.
Displayed in Visiting Students Prospectus? No
Course Delivery Information
Delivery period: 2010/11 Full Year, Available to all students (SV1) WebCT enabled:  Yes Quota:  None
Location Activity Description Weeks Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
No Classes have been defined for this Course
First Class First class information not currently available
Exam Information
Exam Diet Paper Name Hours:Minutes Stationery Requirements Comments
Main Exam Diet S2 (April/May)2:0016 sides
Summary of Intended Learning Outcomes
Feuchaidh sinn anns na clasaichean seo ri do chomasan agus sgilean sgrobhaidh a shnaidheadh agus a lomhadh. Bidh sinn a' lorg pongalachd agus sbailteachd ann a bhith a' cleachdadh nan stoighlichean a bhios freagarrach airson deifear shersachan sgrobhaidh air cuspairean eadar-dhealaichte.
Assessment Information
Anns a' chrsa seo tha an t-aon chudrom air na comharraidhean a gheibhear airson obair na bliadhna 's a tha air comharradh a' phipeir dheuchainn anns na Deuchainnean Deireannach (50% : 50%). Tha d earrainn anns a' phipear sin: pos Beurla ri eadar-theangachadh gu Gidhlig (50%), agus aiste Ghidhlig (50%).
Special Arrangements
None
Additional Information
Academic description Not entered
Syllabus Not entered
Transferable skills Not entered
Reading list Not entered
Study Abroad Not entered
Study Pattern Not entered
Keywords Not entered
Contacts
Course organiser Dr A Gunderloch
Tel: (0131 6)51 1374
Email: A.Gunderloch@ed.ac.uk
Course secretary Dr Christina Strauch
Tel: (0131 6)50 3622
Email: c.a.strauch@ed.ac.uk
Navigation
Help & Information
Home
Introduction
Glossary
Search DPTs and Courses
Regulations
Regulations
Degree Programmes
Introduction
Browse DPTs
Courses
Introduction
Humanities and Social Science
Science and Engineering
Medicine and Veterinary Medicine
Other Information
Timetab
Prospectuses
Important Information
 
copyright 2011 The University of Edinburgh - 31 January 2011 7:26 am