THE UNIVERSITY of EDINBURGH

DEGREE REGULATIONS & PROGRAMMES OF STUDY 2010/2011
- ARCHIVE for reference only
THIS PAGE IS OUT OF DATE

University Homepage
DRPS Homepage
DRPS Search
DRPS Contact
DRPS : Course Catalogue : School of Literatures, Languages and Cultures : Celtic

Undergraduate Course: Labhairt A (CELT10028)

Course Outline
School School of Literatures, Languages and Cultures College College of Humanities and Social Science
Course type Standard Availability Available to all students
Credit level (Normal year taken) SCQF Level 10 (Year 3 Undergraduate) Credits 20
Home subject area Celtic Other subject area None
Course website http://www.arts.ed.ac.uk/celtic/ Taught in Gaelic? No
Course description Tha an c¨rsa seo a' toirt trŔanadh ann an labhairt na GÓidhlig aig ýre Óird. Thairis air an dÓ bhliadhna bidh sinn a' toirt s¨il air (1) ciamar a lÓimhsicheas sinn cuspairean comhraidh eadar-dhealaichte m.e. poileataigs, na h-ealain, slÓinte, sp˛rs, na meadhanan, an Órainneachd; agus (2) ciamar a thaghas sinn GÓidhlig fhreagarrach do na cuspairean sin. Bidh seo a' gabhail a-steach ýre cÓnain agus gnathasan-cainnte. Bidh sinn cuideachd a' coimhead ri (3) conaltradh anns an fharsaingeachd agus a' gabhail beachd air an eadar-dhealachadh eadar cÓnan sgrýobhte agus labhairt, d˛ighean airson ˛raid a libhrigeadh, d˛ighean deasbaid agus fuaimneachadh.
Entry Requirements
Pre-requisites Students MUST have passed: Gaelic 1A (CELT08004) OR Gaelic 1B (CELT08005) AND Gaelic 2A (CELT08006) OR Gaelic 2B (CELT08007)
Co-requisites
Prohibited Combinations Other requirements Please note pre-requisite requirements as stated above. Visiting students will be expected to demonstrate an equivalent level of competency in Scottish Gaelic.
Additional Costs None
Information for Visiting Students
Pre-requisites None
Displayed in Visiting Students Prospectus? No
Course Delivery Information
Not being delivered
Summary of Intended Learning Outcomes
Bidh na clasaichean seo a' leasachadh comasan labhairt agus sgilean deasbaid. Bidh sinn a' lorg dh˛ighean air bruidhinn air caochladh chuspairean ann an GÓidhlig a tha iomchaidh agus nÓdarrach.
Assessment Information
Bidh oileanaich a' dŔanamh dÓ dheuchainn labhairt anns a' bhliadhna. Anns gach deuchainn bidh iad a' libhrigeadh ˛raid bheag (suas ri c˛ig mionaidean) air cuspair a thagh iad fhŔin agus an uairsin a' gabhail pÓirt ann an c˛mhradh goirid (mu dheich mionaidean) leis an luchd-ceasnachaidh.

Tha sinn a' cur an aon chudrom air a' ch¨rsa seo 's a tha air gach C¨rsa Urramach eile anns na Deuchainnean Deireannach. Taobh a-staigh a' ch¨rsa seo, tha sinn a' cur cudrom 25% air deuchainn na D¨bhlachd agus 75% air deuchainn a' ChŔitein.
Special Arrangements
None
Additional Information
Academic description Not entered
Syllabus Not entered
Transferable skills Not entered
Reading list Not entered
Study Abroad Not entered
Study Pattern Not entered
Keywords Not entered
Contacts
Course organiser Dr A Gunderloch
Tel: (0131 6)51 1374
Email: A.Gunderloch@ed.ac.uk
Course secretary Dr Christina Strauch
Tel: (0131 6)50 3622
Email: c.a.strauch@ed.ac.uk
Navigation
Help & Information
Home
Introduction
Glossary
Search DPTs and Courses
Regulations
Regulations
Degree Programmes
Introduction
Browse DPTs
Courses
Introduction
Humanities and Social Science
Science and Engineering
Medicine and Veterinary Medicine
Other Information
Timetab
Prospectuses
Important Information
 
copyright 2011 The University of Edinburgh - 31 January 2011 7:26 am